Regulamin przyznania nagrody „Kreogeneracje 2015”

w kategorii „Kreatywny Nauczyciel”

 

 1. Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs „Kreatywny nauczyciel” w ramach przyznawania nagrody „Kreogeneracje 2015”, zwany dalej Konkursem.

 

 1. Organizatorem Konkursu jest Ośrodek Twórczej Psychoedukacji DAMB – najbardziej utytułowany w Polsce ośrodek biorący udział w międzynarodowym programie Odysei Umysłu, wystawca Targów Technikon Innowacje, współtwórca systemu identyfikowania zdolności i szkolenia nauczycieli w ramach projektu „Zdolni z Pomorza”, zdobywca tytułu „Re-imagine Learning Challenge Pacesetter 2014”, posiadacz tytułu: „Miejsce Odkrywania Talentów” przyznanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

 1. Celem Konkursu jest wskazanie i promowanie kreatywnych nauczycieli spośród nauczycieli, którzy byli lub są zatrudnieni w placówkach oświatowych działających na terenie Rzeczypospolitej (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), co najmniej przez 3 lata w ciągu ostatnich 10 lat. Wskazanie i promowanie kreatywnych nauczycieli będzie odbywało się we współpracy z badaczami Wydziału Nauk Społecznych  Uniwersytetu Gdańskiego oraz przedstawicielami Fundacji Odyssey of the Mind Polska.

 

 1. Nagrodą dla zdobywcy tytułu „Kreatywny Nauczyciel” będzie artykuł prezentujący Jego działalność opublikowany na stronie oraz na profilu facebook OTP DAMB oraz szkolenie trenerskie w ramach programu Odysei Umysłu lub w ramach Pracowni Rozwoju Trenera Odysei Umysłu.

 

 1. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
 2. członkowie władz i pracownicy Organizatora,
 3. osoby wchodzące w skład Jury Konkursu.

 

 1. Nauczyciel zgłoszony do konkursu musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz wydania nagród, jak również w celu wskazania i podania do wiadomości publicznej w szczególności w prasie i na stronie internetowej www.damb.org imienia i nazwiska laureata oraz imion i nazwisk osób zakwalifikowanych do konkursu, jak również adresów szkół lub placówek oświatowych, w których ww. osoby są zatrudnione.

 

 1. Wyłoniony w konkursie nauczyciel udziela swojego wizerunku do promowania prezentowanego kreatywnego stylu nauczania, na potrzeby kampanii marketingowych związanych z konkursem „Kreatywny Nauczyciel”, akcji edukacyjnych oraz innych działań (seminaria, warsztaty z udziałem nagrodzonego nauczyciela do końca roku szkolnego 2015/2016).

 

 1. Konkurs trwa od 4 maja do 20 czerwca 2015.

 

 1. Konkurs składa się z trzech etapów:

 

 1. W pierwszym etapie, który trwa od 4.05.2015 do 31.05.2015 przyjmowane są zgłoszenia kandydatów do tytułu „Kreatywny nauczyciel”. Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając formularz na stronie www.damb.org w zakładce Kreogeneracja. Należy opisać, w jaki sposób nauczyciel przejawia swój indywidualny, kreatywny styl nauczania, max w 100 słowach i przesłać jedno ciekawe zdjęcie (max 4MB) lub załączyć link do strony youtube do max 2 minutowego filmiku. Zgłaszani/nominowani mogą zostać nauczyciele opisani w punkcie 9c.
 2. Nauczycieli do konkursu nominują dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół podangimnazjalnych lub rodzicie.
 3. Kryteria nominowania nauczyciela do konkursu:

Poszukujemy nauczycieli, którzy żyją z pasją i zarażają innych swoim entuzjazmem, stawiają uczniom wyzwania i pobudzają do myślenia, stosują własne niekonwencjonalne formy przekazywania wiedzy, doceniają oryginalne pomysły oraz pozostawiają uczniom przestrzeń do indywidualnych wyborów.

 1. Ogłoszenie 5 nazwisk nauczycieli zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu nastąpi 2.06.2015 na profilu Ośrodka Twórczej Psychoedukacji DAMB na facebooku oraz na stronie www.damb.org w zakładce Kreogeneracja.
 2. 5 nauczycieli do drugiego etapu konkursu wyłoni Komisja Konkursu „Kreogeneracje 2015” w składzie: po 2 przedstawicieli organizatorów WNS UG i OTP DAMB, jeden przedstawiciel Fundacji Odyssey of the Mind Polska oraz po jednym przedstawicieli partnerów merytorycznych, którzy wyrażą na to zgodę. Komisja będzie liczyła od 5 do 10 osób.
 3. Drugi etap konkursu, w którym weźmie udział 5 wyłonionych nauczycieli – to głosowanie na profilu facebookowym Ośrodka DAMB. Potrwa on od 3.06.2015 do 12.06.2015. Głosowanie będzie polegało na lajkowaniu zdjęcia nauczyciela.
 4. 3 nauczycieli z największą ilością lajków oraz najwyższą ilością wyborów członków Komisji Konkursu (50/50) przejdzie do trzeciego, ostatniego etapu.
 5. Trzecim etapem konkursu jest „Ring Kreatywności”, który odbędzie się w dniu konferencji 20.06.2015r.. Do tego etapu zostanie zakwalifikowana trójka

nauczycieli. Wyboru nauczycieli dokonuje Komisja Konkursu w oparciu o głosowanie na facebooku oraz na podstawie prezentacji znajdujących się w formularzu zgłoszeniowym w proporcjach 50/50 %

 1. Tytuł „Kreatywnego Nauczyciela” (edycja 2015) otrzyma ten nauczyciel, który zostanie wybrany przez publiczność (dzieci, młodzież i dorosłych) konferencji podczas „Ringu Kreatywności” na podstawie głosowania.
 2. „Ring kreatywności” to konkurs oparty o spontanicznie wykonywane zadanie przed publicznością. Publiczność dokona wyboru przez podniesienie kartki z kolorem przypisanym do określonego nauczyciela.
 3. Do „Ringu Kreatywności” wyłonieni nauczyciele mogą przystąpić samodzielnie lub z max trójką swoich uczniów zarejestrowanych wcześniej do udziału w konferencji.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad konkursu w uzasadnionych merytorycznie przypadkach. Informacje o ewentualnych zmianach opublikowane zostaną na stronie www.damb.org  w zakładce konferencja.